Uchwały Zarządu » Uchwały 2010 » Uchwały i Postanowienia Zarządu Polskiego Związku Badmintona 2010


 

 

l.p.

Nr

Uchwała z dnia

Treść uchwały

1.

X/82

09.01.2010

Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu 10.10.2009.

2.

X/83

09.01.2010

Podtrzymanie decyzji  dotyczącej zwrotu przez OOZBad kwoty 33 239,40 zł.

3.

X/84

09.01.2010

Zatwierdzenie budżetu PZBad na rok 2010.

4.

X/85

09.01.2010

Zatwierdzenie składu kadry szkoleniowej na rok 2010.

5.

X/86

09.01.2010

Zatwierdzenie regulaminu powoływania kadry narodowej.

6.

X/87

09.01.2010

Zatwierdzenie składu kadry narodowej na rok 2010.

7.

X/88

09.01.2010

Przyjęcie rozliczenia zadań zleconych z MSiT umowy 29/4/DSKM/B i 30/4/DSKM/B za rok 2009.

8.

X/89

09.01.2010

Zatwierdzenie planu zadań zleconych w ofercie do MSiT na 2010 rok.

9.

X/90

09.01.2010

Zatwierdzenie tekstu umów cywilno-prawnych z zawodnikami na rok 2010.

10.

X/91

09.01.2010

Zatwierdzenie składu reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Warszawie.

11.

X/92

09.01.2010

Powołanie Komisji ds. przygotowania projektu zmian w Regulaminie Sportowym za sezon 2010/2011 – 2013/2014 w składzie: Lech Szargiej, Krzysztof Augustyn, Damian Pławecki, Krzysztof Hodur i Marek Idzikowski.

12.

X/93

09.01.2010

Decyzja o pobieraniu kaucji lub pisemnego zobowiązania za zgłoszenie zawodnika do turnieju ze względu na wysokie kary.

13.

X/94

09.01.2010

Licencja zawodnicza nie jest ubezpieczeniem. Ubezpieczenie zawodnika jest obowiązkiem klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami. PZBad ubezpiecza zawodników, trenerów i osoby towarzyszące na zadaniach zleconych ujętych w umowie z MSiT.

14.

X/95

09.01.2010

Trener kadry nie ma prawa dopuszczać do treningu zawodnika bez aktualnych badań lekarskich wydanych przez COMS lub upoważnioną do tego placówkę medyczną. Każdy zawodnik po przebytej kontuzji musi przedstawić uaktualnioną zgodę lekarza sportowego do uprawiania badmintona.

 

 

15.

X/96

24.04.2010

Zarząd zatwierdził jednogłośnie w formie uchwały protokół z Zebrania Zarządu z dnia 09.01.2010r.

16.

X/97

24.04.2010

W wyniku głosowania poprawki zostały przyjęte jn.:

1. Ostatnie zdanie pkt.A.VI.5 otrzymuje brzmienie:

„PZBad.:

- dysponuje wpisowym na turniejach współfinansowanych przez PZBad.,

- może zwolnic z pobierania wpisowego.”

2. Skreśla się pkt.B.V.

17.

X/98

24.04.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził Regulamin Sportowy na sezony 2010/2011 – 2012/2013(wersję roboczą z dnia 08.04.2010r. z poprawkami).

18.

X/99

24.04.2010

Zarząd PZBad. upoważnił Marka Idzikowskiego, Przewodniczącego Wydziału Gier do przeprowadzenia procedur dostosowawczych tj. meczu dodatkowego w tygodniu 23 maja oraz przyjęcia zgłoszeń do nowej regionalnej pierwszej ligi do 01 czerwca 2010.

Wystąpienie do właściwego organu o zmiany w ustawowym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w badmintonie od roku 2011 jn.:

1. Rozszerzenie kategorii młodzieżowca o trzeci rocznik

(tj. w roku 2011= 1989-1991).

2. Włączenie do współzawodnictwa Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów (kobiet oraz mężczyzn oddzielnie) z uzgodniona punktacją.

19.

X/100

24.04.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził jednogłośnie zaproponowane zmiany w Regulaminie Licencjonowania Zawodników PZBad.:

1. Pkt. IV.4 otrzymuje brzmienie:

„Zabronione jest przyznanie licencji umożliwiającej uczestnictwo w więcej niż jednym klubie w danym sezonie:

- w rozgrywkach drużynowych, 4

- w turniejach mistrzowskich (dotyczy zawodników do kategorii młodzieżowca włącznie).”

2. Poprawki redakcyjne aktualizujące legislację we wstępie, Rozdziale II i przepisie końcowym VI.4.

20.

X/101

24.04.2010

Zarząd PZBad. jednogłośnie podjął uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków zwyczajnych PZBad.j.n.:

54.Rzeszowski Klub Badmintona,

74.UKS”Barbórka” Katowice,

79.UMKS”Jurand” Malbork,

94.UKS”Lajkonik” Radzisów,

118.UKS”Piast”Dominowo,

148.MKS”Olimp”Łobez,

150.UKS”Wolant” Jaworzno,

151.UMKS”Iskra” Wolsztyn

21.

X/102

24.04.2010

Zarząd PZBad. jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego następujących klubów:

1. Klub Sportowy Białystok

2. MKS Strzelce Opolskie

3. OTB Lotka Ostrów Wlkp.

4. UKS Sokół Gniezno

5. UKS Korona Pabianice

22.

X/103

24.04.2010

Zarząd Polskiego Związku Badmintona działając na podstawie § 49 pkt 1 Statutu PZBad, w oparciu o przedłożony przez Komisję Rewizyjną protokół kontroli zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Związku sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2009 r., zamykając się po stronie aktywów i pasywów kwotą 639.439,42 zł oraz zyskiem w wysokości 114.126,02 zł.

Zarząd PZBad. podjął uchwalę o przeznaczeniu zysku na działalność statutową PZBad.

23.

X/104

24.04.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził jednogłośnie plan kont PZBad. na rok 2010.

24.

X/105

24.04.2010

Zarząd PZBad. podjął uchwałę jednogłośnie o zaliczenie 8% wpłat za okres 2007-2010 na przychód stowarzyszenia. Opłata regulaminowa 8% będzie pobierana i przeznaczana na działalność statutową PZBad.

25.

X/106

24.04.2010

Zarząd PZBad. podjął uchwałę jednogłośnie o uznanie kwoty 25.000,-zł jako zwrot z zaliczki OOZBad. na organizację MPolski Jun.’2009.

26.

X/107

24.04.2010

Zarząd PZBad. jednogłośnie zatwierdził korektę budżetu PZBad. na rok 2010 ( po podpisaniu w dniu 29.01.2010r. umowy z MSiTur na zadania zlecone 2010 roku w wysokości 1.800.000,- zł)

27.

X/108

24.04.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził jednogłośnie wniosek Komisji ds. Odznaczeń PZBad. z dnia 24.04.2010

28.

X/109

10.07.2010

Zarząd PZBad. oddalił wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ze względu na brak 1/3 członków zwyczajnych tj. 39 ważnych wniosków.

29.

X/110

10.07.2010

 Zarząd PZBad. postanowił zwołać otwarte spotkanie informacyjne w terminie ustalonym przez Prezydium PZBad.

30.

X/111

10.07.2010

Zarząd PZBad. poszerzył skład Prezydium PZBad. o 2-ch wiceprezesów: Dariusz Broj i Krzysztof Ostrowski. Obecnie trwają prace proceduralne.

31.

X/112

10.07.2010

Zarząd zatwierdził jednogłośnie w formie uchwały protokół z Zebrania Zarządu z dnia 24.04.2010r.

32.

X/113

10.07.2010

Zarząd PZBad. przyjął rozliczenie finansowe Drużynowych Mistrzostw Europy’2010.

Dokumentacja źródłowa do wglądu w Fundacji Badmintona.

33.

X/114

10.07.2010

Zarząd PZBad. po zapoznaniu się z przesłanym wcześniej materiałem i wysłuchaniu p. Marka Idzikowskiego, dla wewnętrznej spójności legislacyjnej oraz aktualizacji dokumentów obowiązujących w PZBad. zatwierdził jednogłośnie:

a) Regulamin Weteranów PZBad.,

b) Regulamin Rady Trenerów PZBad.,

c) Regulamin Kolegium Sędziów PZBad.,

d) Regulamin Sędziów PZBad.

34.

X/115

10.07.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy Yonex GmbH, Vektor Sport Serwis S.C. i PZBadmintona na okres od 01.09.2010 do 30.06.2011 z możliwością przedłużenia.

35.

X/116

10.07.2010

Zarząd PZBad. po dyskusji zatwierdził kolejność lotek przedstawioną przez p. Marka Idzikowskiego na sezon 2010/2011 (załącznik)

36.

X/117

10.07.2010

Zarząd PZBad. jednogłośnie zatwierdził korektę budżetu PZBad. na rok 2010 ( po podpisaniu aneksów do umowy z MSiTur na zadania zlecone 2010 roku w wysokości 50.000,- zł Kuala Lumpur, i 97.741,40 zł – stypendium dla zawodników)

37.

X/118

10.07.2010

Zarząd PZBad. uchylił uchwałę podjętą w dniu 09.01.2010 w zakresie: do momentu uregulowania zobowiązań w stosunku do zawodników z tytułu nagród Hongkong’2009, Copenhagen Masters’2008 i Bulgarian Open’2006 Zarząd PZBad. odstępuje od potrącania 30%.

38.

X/119

10.07.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził skład stałej Komisji Inwentaryzacyjnej PZBad.:

1. Szałagan Zdzisława

2. Broj Dariusz

3. Czekan Dariusz

39.

X/120

10.07.2010

Zarząd PZBad. jednogłośnie zatwierdził uchwałę w sprawie inwentaryzacji należności i zobowiązań przeterminowanych tj. wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dokumentów PK(wg zestawienia), dotyczących przeksięgowań kwot przeterminowanych na konto funduszu statutowego. Kwota WN 84.896,79zł, kwota MA 31.609,43 zł

40.

X/121

10.07.2010

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową, Zarząd PZBad. zrezygnował z podpisania umowy z zewnętrzną firmą audytorską podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego za 2008 rok i I połowę roku 2009 przez Pełnomocnika PZBad. ds. Finansowych p. Małgorzatę Serednicką-Wiśniewską.

41.

X/122

10.07.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził skład reprezentacji na Ind.MŚwiata zaproponowany przez trenerów kadry narodowej seniorów.

42.

X/123

10.07.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził projekt tworzenia Ośrodków Szkolenia Młodzieży w różnych regionach Polski (jednogłośnie).

KS”Piast”Słupsk i KS’Technik”Głubczyce przygotowują wnioski na 31.07.2010 do MSiTur. dot. uruchomienia środków finansowych na działalność Ośrodków Szkolenia Młodzieży w badmintonie.

43.

X/124

10.07.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził kandydaturę Krzysztofa Englandera i powierzył mu funkcję Pełnomocnika Zarządu PZBad. ds. Szkolenia Młodzieżowego oraz trenera koordynatora ds. szkolenia juniorów i młodzieży. Zarząd PZBad. upoważnił Prezesa PZBad. M.Mirowskiego do prowadzenia rozmów z p. K.Englanderem. Zarząd PZBad. zaproponował aby Rada Trenerów wspólnie z K.Englanderem opracowała wieloletni programu szkolenia w badmintonie.

44.

X/125

10.07.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził organizatorów imprez mistrzowskich:

Listopad 2010 – Turniej Nadziei Olimpijskich – MOSiR Kędzierzyn Koźle

Styczeń 2011 –Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów – MOSiR Kędzierzyn Koźle

Marzec 2011 – Otwarte Mistrzostwa Polski – KS Białystok

Maj 2011 Ind.Mist.Polski Młodzików – Opolski WZBad.

Pozostałe turnieje mistrzowskie w 2011 roku zostaną przyznane we wrześniu. Zarząd PZBad. upoważnił Prezydium PZBad.

45.

X/126

16.10.2010

Zarząd PZBad. przyjął protokół z posiedzenia Zarządu PZBad. z dnia 10.07.2010.

46.

X/127

16.10.2010

Zarząd PZBad. podjął uchwałę o odrzuceniu 8 wniosków klubowych o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZBad. ( w głosowaniu: za-4 osoby, wstrzymujący się-2 osoby, przeciw-2 osoby)

47.

X/128

16.10.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził Regulamin Organizacyjny Zarządu PZBad. (głosowanie: za-7, przeciw- 0, wstrzymujący się- 1).

 

48.

X/129

16.10.2010

Zarząd PZBad. jednomyślnie powołał Komisję ds. zmian statutowych:

- Marek IDZIKOWSKI-przewodniczący,

- Michał MIROWSKI

 z otwartą listą innych osób dla prac nad dostosowaniem statutu do ustawy o sporcie do 2012 roku.

 

49.

X/130

16.10.2010

Zarząd PZBad. podjął uchwałę(jednomyślnie) dotyczącą przyjęcia na członka zwyczajnego PZBad. j.n.:

-  Świętokrzyski Związek Badmintona,

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Czarni" Regimin,

- Stowarzyszenie Klub Sportów Rakietowych "Wolant" Łódź,

- Uczniowski Klub Sportowy "Unia" Bieruń.

 

50.

X/131

16.10.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził wykreślenie sześciu członków zwyczajnych:

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Kielc            (# 43)

Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Głubczyce (# 76)

Uczniowski Klub Sportowy "Piast" Głubczyce          (#116)

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Jedność" Łódź            (#122)

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Sokołów Młp.(#152)

TOP Bolesławiec (#164)

 

51.

X/132

16.10.2010

Zarząd PZBad. zatwierdził  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 06.06.2007 r. propozycje nagród dla trenerów kadry i klubowych za wyniki sportowe’2010 (jednomyślnie).

Trenerzy kadry: Jerzy DOŁHAN, Jacek HANKIEWICZ, Karol HAWEL.

Trenerzy klubowi: W.Grzegorzewski, J.Niedźwiedzki, B.Haracz, K.Hodur, P.Lenkiewicz.

 

52.

X/133

16.10.2010

Zarząd PZBad. działając w oparciu o przedłożony bilans  oraz wykaz kont analitycznych (jako integralną część bilansu-stan na 16.10.2010)  podjął:

1)      uchwałę dot. wyksięgowania z poz. Aktywa BI- zapasy-kwoty 111.641,94 zł, zgodnie

 z inwentaryzacją z dnia 11.10.2010r.,

2)      uchwałę o uaktualnieniu środków trwałych w poz. Aktywa II do rzeczywistego stanu aktywów (rzeczowe aktywa trwałe zakupione w latach 2008-2010), zgodnie z inwentaryzacją z dnia 11.10.2010 r. oraz spisem sprzętu elektronicznego i oprogramowania z dnia 13.10.2010 r.

Głosowanie(za-7, pprzeciw-0, wst.-0)

 

 

53.

X/134

16.10.2010

Zarząd PZBad. działając w oparciu o przedłożony bilans oraz dokumenty księgowe 2008 i 2009 (PK o zaksięgowanie odsetek w koszty) podjął uchwałę o przeksięgowaniu kwoty 419.388,00 zł (jako nieprawidłowo zaksięgowaną) w 2008 oraz 2009 roku konta 821-2009 na konto 843-1, jako zobowiązanie warunkowe nie bilansowe (dowód księgowy DP nr 95/10/2010).

Głosowanie(za-7, pprzeciw-0, wst.-0)

 

54.

X/135

16.10.2010

Zarząd PZBad. oddalił wniosek o zwolnienie z opłat za zezwolenia na grę w zagranicznym klubie sportowym tj. wniosek o wykreślenie pkt.2 z Trybu Udzielania zezwoleń na grę zawodników badmintona w zagranicznych klubach sportowych. Głosowanie ( 4 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Robert Mateusiak zobowiązał się do dostarczenia do  PZBad. wszystkich dokumentów  dot. kontraktu z Firmą KUMPO.

 

55.

X/136

16.10.2010

Zarząd PZBad. podjął uchwałę dotyczącą częściowej refundacji kosztów zakwaterowania zawodników realizujących program szkolenia w Warszawie w wysokości 900,-zł odo osoby miesięcznie następującym zawodnikom: 1. Szkudlarczyk Wojciech – Technik Głubczyce,

2. Cwalina Adam – SKB Suwałki, 3. Rogalski Michał – Hubal Białystok, 4. Moreń Łukasz- SKB Suwałki